SPONSORERE

VEDTÆGTER

 

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

 

Esbjerg Bord Tennis Klub, der har hjemsted i Esbjerg Kommune, er stiftet den 8. maj 1947. Esbjerg Bord Tennis Klub er tilsluttet JBTU under DBTU og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§2: FORMÅL

 

Klubbens formål er at dyrke bordtennis samt på anden måde at virke for denne sports fremme.

 

§3: MEDLEMSKAB

 

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 7 år. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen. Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen.

 

§4: INDMELDELSE

 

Indmeldelse skal ske skriftligt på en indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for sæsonen.

 

§5: UDMELDELSE

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har et økonomisk mellemværende med klubben.

 

§6: KONTINGENT

 

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§7: RESTANCE

 

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden incl. evt. omkostninger.

 

§8: KARANTÆNE OG EKSKLUSION

 

Et medlem kan gives karantæne eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om karantæne som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Meddelelse om eksklusion tilsendes DBTU. Et medlem, der er ekskluderet, kan kun genoptages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

§9: ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af september måned.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance.

Passive medlemmer har ingen stemmeret.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mail til medlemmerne samt ved opslag i klubbens lokaler med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§10: DAGSORDEN

 

Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og revision, jfr. §§13 og 16

7. Eventuelt

 

§11: GENERALFORSAMLINGS LEDELSE M.V.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver afgørelser om eksklusion af et medlem, genoptagelse som medlem efter eksklusion, vedtægtsændringer samt klubbens opløsning kvalificeret majoritet jfr.§8, § 17 og § 18. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingent- restance. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

 

Afstemningen skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Afstemning om eksklusion samt afstemning om genoptagelse af ekskluderet medlem skal foretages skriftligt. Endvidere foretages afstemning om valg til bestyrelsen skriftligt med mindre der kun er bragt de emner i forslag, der skal vælges.

 

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskives af dirigenten.

 

§12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen med forslag til motiveret dagsorden fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§13: BESTYRELSE

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

a: Formand vælges for 2 år i lige årstal.

b: Kasserer vælges for 2 år i ulige årstal.

c: 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år

( 1 i lige årstal og 2 i ulige årstal).

d: 2 suppleanter vælges for 1 år.

 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer bør det tilstræbes, at alle klubbens afdelinger bliver repræsenteret i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær, ligesom bestyrelsen beslutter fordeling af andre ansvarsområder, såvel interne som eksterne.

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Bestyrelsen sætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Ved stemmelighed i afstemninger er formandens stemme udslagsgivende.

 

§14: TEGNINGSRET

 

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Kassereren kan dog disponere alene i forbindelse med daglige transaktioner d.v.s. betalinger, endossementer etc. fra driftskonti i pengeinstitutter. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt.

 

§15: REGNSKAB

 

Klubbens regnskabsår er 1.7.-30.6.

Kassereren skal aflevere driftsregnskabet for det foregående regnskabsår og status til revisorerne, så der gives disse en reel mulighed for en gennemgang af regnskabet inden den ordinære generalforsamling,

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

 

§16: REVISION

 

På de ordinære generalforsamlinger vælges 2 revisorer for 2 år (1 i lige årstal og 1 i ulige årstal) og en revisorsuppleant for 1 år.

 

Revisorerne skal hvert år efter regnskabsårets udløb og inden den ordinære generalforsamling, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§17: VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Ændring af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling eller på en til formålet ekstraordinært indkaldt generalforsamling jfr. bestemmelserne i§12, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§18: KLUBBENS OPLØSNING

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset, hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klubbens hjemstedskommune.

 

Ovenstående vedtægter er revideret og godkendt på klubbens generalforsamling den 12. juni 2014.

______________________________________

Launy Andersen, dirigent

 

 

 

Alle rettigheder reseveret - EBTK.dk